คำแนะนำในการใช้บริการระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการที่มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. รายชื่อที่แสดงในระบบ เป็นผู้ประกอบการที่มีสิทธิในการจัดทำใบกำกับภาษี/ใบรับ ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบรับ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ในรูปแบบกระดาษ ขอให้ท่านสอบถามไปยังผู้ประกอบการก่อนซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
  2. ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และประเภทกิจการ เป็นข้อมูลจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการแจ้งต่อกรมสรรพากร